Forlíonadh Ús Morgaíste

Eolas

Tugann Fordheontas Ús Morgáiste tacaíocht ghearrthéarmach chun cabhrú leat d’íocaíochtaí ús morgáiste a íoc. Meastar d'ús mar ús comhlán míosúil arna laghdú d' fhaoiseamh úis morgáiste agus de aon liúntas morgáistefóirdheontas morgáiste a íocann an t-údarás áitiúil le haghaidh na coda úis de do mhorgáiste.

Ní thabharfar cúnamh duit ach amháin le sciar úis na haisíocaíochtaí morgáiste atá agat. Ní thabharfar cúnamh duit leis an sciar a íocann an iasacht iarbhír agus árachas tí. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’iasachtóir chun aisíoc na hiasachta iarbhír a phlé.

Má tá iasacht chomhdhlúite agat, ní ghlacfar san áireamh ach an chuid úis de d’iasacht a bhaineann leis an gceannach riachtanach, deisiú nó cothabháil do thí.

Déanann ár ndoiciméad Fiachas morgáiste agus cóid um chosaint tomhaltóirí cur síos ar cad is féidir leat a dhéanamh má tá riaráistí morgáiste i gceist. Cuireann an láithreán gréasáin, keepingyourhome.ie, faisnéis chuimsitheach ar fáil ar na seirbhísí agus na teidlíochtaí atá ar fáil má tá deacrachtaí agat agus d’aisíocaíochtaí morgáiste á ndéanamh.

Buiséad 2012

Fógraíodh i mBuiséad 2012 go dtiocfaidh méadú ar an ranníocaíocht íosta i dtreo Forlíonadh Ús Morgáiste (FUM). Tháinig méadú €6 ar an ranníocaíocht íosta ar mhaithe le scéim an Fhorlíonta Ús Morgáiste go dtí €30 sa tseachtain i gcás duine singil ón 1 Eanáir 2012. Is í an ranníocaíocht íosta atá iníoctha ag lánúineacha €35 sa tseachtain.

D’fhéadfadh daoine a fhaigheann Forlíonadh Ús Morgáiste cáiliú le haghaidh tarscaoilte ón Muirear Teaghlaigh €100. Chun a bheith i dteideal an tarscaoileadh a fháil, ní mór duit FUM a bheith á fháil agat ar dháta an dliteanais, arb é sin an 1 Eanáir gach bliain.

Ón 18 Meitheamh 2012 ar aghaidh, ní mór d’iarratasóirí ar FUM a léiriú gur bhain siad leas as socrú íocaíochta eile lena n-iasachtaí ar feadh 12 mhí ar a laghad faoin bPróiseas Réitigh Riaráistí Morgáiste (PRRM). Tá an cur chuige seo comhsheasmhach le tuarascálacha an tSainghrúpa ar Riaráistí Morgáiste agus Fiacha Pearsanta agus an Grúpa Oibre Idir-Rannach um Riaráistí Morgáiste. Ní dhéanann an t-athrú seo difear do dhaoine a raibh FUM á fháil acu roimh an 18 Meitheamh 2012. Baineann an soláthar le gach iarratasóir FUM a fuarthas an 18 Meitheamh 2012 nó tráth ina dhiaidh sin.

Is féidir leat ceisteanna coitianta a léamh faoin athrú.


Rialacha

Caithfear na coinníollacha a leanas a shásamh chun Fordheontas Ús Morgáiste a fháil:

 • Ag tráth an iarratais, ní mór go ndeachaigh tú i dteagmháil le d’iasachtaí morgáiste faoin bPróiseas Réitigh Riaráistí Morgáiste (PRRM) d’fhonn do dhualgas a chomhlíonadh chun do mhorgáiste a aisíoc, agus ní mór gur iontráil tú socrú aisíocaíochta eile agus go ndearna tú seo a chomhlíonadh ar feadh 12 mhí ar a laghad
 • Nuair a thosaigh tú do mhorgáiste, bhí na hacmhainní agat na haisíocaíochtaí a dhéanamh
 • Níl do theach ar díol.
 • Ní sháraíonn méid an úis mhorgáiste iníoctha an méid a mheasann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a bheith réasúnta chun riachtanais chónaitheacha agus eile a shásamh*
 • Ní thógfar san áireamh ach an chuid den iasacht a bhaineann leis an gceannach, deisiú nó cothabháil riachtanach a rinneadh ar do theach.
 • Tá sé réasúnta fordheontas ús morgáiste a bhronnadh ag féachaint do riaráistí ar bith ar an iasacht
 • gnáthchónaí ort sa Stát seo.

*Má tá méid an úis mhorgáiste is iníoctha ag duine os cionn méid a mheasann an Roinn atá réasúnta chun do riachtanais chóiríochta agus riachtanais eile a chomhlíonadh, i gcúinsí eisceachtúla is féidir le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí forlíonadh a bhronnadh. Íoctar an forlíonadh seo ar feadh uasmhéid 12 mhí ó dháta éilimh.

Ní bheifear incháilithe d'Fhordheontas Ús Morgáiste má tá:

 • Oibríonn tú féin nó do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir ná 30 n-uaire in aghaidh an seachtaine. (Chun eisceachtaí na rialach seo a fheiceáil, féach ar 'Fostaíocht agus Fordheontas Ús Morgáiste' thíos)
 • Tá tú bainteach le díospóid trádála
 • Tá tú ag freastal ar oideachas lánaimseartha (chun eisceachtaí na rialacha seo a fheiceáil, féach ar ‘Oideachas agus Fordheontas Ús Morgáiste’ thíos)
 • Tá tú sa Stát go neamhdhleathach
 • Tá iarratas déanta agat ar thearmann faoi Acht na nDídeanaithe, 1996 agus táthar ag feitheamh ar chinneadh deiridh an iarratais ón Aire Dlí agus Cirt, agus Comhionannais.
 • Tá iarratas déanta agat faoi Acht na nEachtrannach, 1935 chun fanacht sa Stát agus níl cinneadh déanta faoin iarratas
 • Glactar in institiúid tú (mar shampla, ospidéal) ar feadh tréimhse níos faide ná 13 seachtain.

Fostaíocht agus Fordheontas Ús Morgáiste

Ní bheifear incháilithe d'Fhordheontas Ús Morgáiste má tá fostaíocht lánaimseartha agat. Sin fostaíocht de 30 uair nó níos mó in aghaidh na seachtaine. (I gcás lánúineacha, má tá fostaíocht lánaimseartha ag duine den lánúin, bíonn an bheirt eisiata ó Fhordheontas Ús Morgáiste a éileamh). Mar sin féin, tá socruithe coinneála speisialta ann a thugann féidearthacht duit maidir le codán den bhFordheontas Ús Morgáiste a choinneáil.

Socruithe coinneála speisialta
Is féidir leanúint ag fáil Fordheontais Ús Morgáiste nuair atá tú i mbun fostaíochta faoi shocruithe coinneála speisialta, mar shampla, má tá tú rannpháirteach i Scéim Fostaíochta Pobail nó ag fáil Liúntas um Fhilleadh ar Obair. Ní féidir le d'ollioncam fostaíochta a bheith os cionn €317.43 in aghaidh na seachtaine.

Is féidir neamhaird a dhéanamh de Liúntas um Fhilleadh ar Obair, Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT), ÁSPC, costais taistil réasúnta agus liúntas cúraim leanaí ar bith ar chúrsaí oiliúna áirithe sa mheasúnú den teorainn ioncam sheachtainiúil de €317.43.

Faoi na socruithe coinneála speisialta seo, leanfaidh tú ag fáil 75% den ráta Fordheontais Úis Mhorgáiste sa chéad bhliain fostaíochta, 50% sa dara bliain agus 25% sa tríú agus ceathrú bliain. Tar éis an ceathrú bliain, ní bheifear incháilithe d'Fhordheontas Ús Morgáiste níos mó má táthar i mbun fostaíochta.

Baineann na socruithe coinneála seo le daoine a bhí dífhostaithe ar feadh 12 mhí nó níos faide agus a fhilleann ar fhostaíocht lánaimseartha agus a chuireann deireadh lena n-íocaíocht leasa shóisialaigh. Sna cásanna seo, níor cheart go sáródh ollioncam teaghlaigh €317,43 sa tseachtain.

Oideachas agus Fordheontas Ús Morgáiste

Ní cháileoidh tú d’Fhordheontas Ús Morgáiste má tá tú ag freastal ar oideachas lánaimseartha. Má tá Fordheontas Ús Morgáiste á fháil agat, áfach, agus go gcáilíonn tú don Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas, coinneoidh tú an teidlíocht do Fhordheontas Ús Morgáiste. Déanfar tástáil acmhainne ort, agus má d’athraigh tú ó íocaíocht leasa shóisialaigh laghdaithe go dtí an ráta Liúntais um Fhilleadh ar an Oideachas beidh tionchar aige seo ar an méid den fhordheontas a fhaigheann tú.

Tástáil acmhainne i gcomhair Fordheontas Ús Morgáiste

Nuair a dhéanann tú iarratas ar Fhordheontas Ús Morgáiste, déanfaidh an tOifigeach Leasa Pobail measúnú ar d’acmhainní. Taispeánfaidh sé seo don Oifigeach Leasa Pobail cén mhéid den ús morgáiste is féidir leat a íoc. Déanann tástáil acmhainne iniúchadh ar gach foinse ioncaim atá agat. Ní chuirtear ioncam áirithe, áfach, san áireamh nuair atá d’acmhainn á ríomh. D’fhéadfadh sé go gcáileodh tú don Fhordheontas Ús Morgáiste má tá d’ioncam faoi mhéid áirithe agus go gcomhlíonann tú na coinníollacha eile - féach ‘Rialacha’ thíos.

Ioncam atá tógtha san áireamh d'Fhordheontas Ús Morgáiste

 • Ioncam glan ó fhostaíocht (sin ioncam comhlán lúide ÁSPC agus costais taistil réasúnta. Má bhíonn leanbh cleithiúnach faoi 18 mbliana d'aois agus in oideachas lánaimseartha, ní ghlacfar a hioncam ó fhostaíocht san áireamh.)
 • Íocaíochtaí leasa shóisialaigh (tá eisceachtaí áirithe ann, féach 'Ioncam nach gcuirtear san áireamh' thíos)
 • Íocaíochtaí FSS (tá eisceachtaí áirithe ann, féach 'Ioncam nach gcuirtear san áireamh' thíos)
 • Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh
 • Ioncam in airgead tirim (mar shampla, cothabháil)
 • Ioncam agus luach na maoine ar fad go mb'fhéidir gur choinnigh tú uait féin le bheith incháilithe
 • Caipiteal (mar shampla, maoin seachas do theach féin, coigiltis agus infheistíochtaí)

Déanfar luach caipitil maoine (seachas do theach féin), infheistíochtaí agus coigiltis a mheasúnú ar bhonn seachtainiúil mar seo a leanas:

Caipiteal Maoin sheachtainiúil measúnaithe mar
An chéad €5,000 Dada
An chéad €10,000 eile €1 in aghaidh gach €1,000
An chéad €25,000 eile €2 in aghaidh gach €1,000
Caipiteal ar bith os cionn €40,000 €4 in aghaidh gach €1,000

Íocaíochtaí iomarcaíochta

Breathnófar ar íocaíocht iomarcaíochta nó íocaíocht cnapshuime mar chaipiteal, mura úsáideadh í chun iarmhéid do mhorgáiste nó iasachtaí eile a laghdú.

Ioncam nach gcuirtear san áireamh nuair atá Fordheontas Ús Morgáiste á ríomh

Ó Mheitheamh 2007, nuair atá Fordheontas Ús Morgáiste á ríomh, ní thógfaidh an tOifigeach Leasa Pobail (OLP) ioncam ó fhoinsí a leanas san áireamh:

 • Ráta Liúntas Leasa Forlíontach (LLF) do chúinsí teaghlaigh atá agat
 • Sochar Leanaí
 • Liúntas Gluaiseachta
 • Íocaíochtaí um chúram altrama ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • Íocaíochtaí as cóiríocht a thabhairt do leanaí faoin Acht um Chúram Leanaí
 • Ioncam ó mhic léinn ag freastal ar an nGaeltacht
 • Deontais nó liúntais ó scéimeanna a chuireann leas na ndall chun cinn
 • Airgead a fhaightear ó eagraíochtaí carthanachta, mar shampla, Cumann Naomh Uinseann de Pól
 • Cúiteamh a dhámh an Bord um Shásamh maidir le Heipitíteas C fuarthas ó tháirgí fola áirithe, dóibh siúd a bhfuil míchumais orthu mar gheall ar Tailídimíd agus dóibh siúd a bhfuil cúiteamh á fháil acu ón mBord um Shásamh i leith Foras Cónaithe
 • Deontais chothabhála arna íoc ag an gCoiste Gairmoideachais nó ag na hÚdaráis Áitiúla chun críocha oideachasúla
 • Liúntas Cúram Baile
 • Ioncam ó fhostaíocht leis an FSS mar Chúntóir Baile
 • Liúntas Breosla agus an Liúntas do Mhaireachtáil Aonair
 • Pinsinéirí: Má tá tú 65 bliain d’aois nó níos sine (nó sa chás go bhfuil aois an phinsin bainte amach ag duine den chúpla) agus má tá ioncaim teaghlaigh chomhcheangailte níos mó ná an ráta SWA iomchuí do do chúinsí teaghlaigh, ní thógfar an difríocht idir an ráta íosta de Phinsin Stáit (Ranníocach) iomchuí le do chúinsí agus an ráta LLF iomchuí le do chúinsí san áireamh.
 • Íocaíochtaí cúramóirí: Ní thógfar Liúntas Cúramóra ar leathráta san áireamh riamh.
 • Má tá tú ag fáil Liúntas Cúramóra, ní thógfar méid an liúntais thar an ráta LLF iomchuí do do chúinsí (an ráta do dhuine fásta cleithiúnach do chúpla nó an ráta LLF pearsanta) san áireamh. Mar sin, más duine de chúpla thú agus má tá tú ag fáil Liúntas Cúramóra, ní thógtar méid an Liúntais Cúramóra atá á íoc lúide an ráta duine fásta cleithiúnach LLF san áireamh agus más duine singil nó más tuismitheoir aonair thú is é an mhéid ar a ndéantar neamhaird uirthi ná ráta an Liúntais Cúramóra atá á íoc lúide an ráta pearsanta de LLF.
 • Ní thógtar méid ar bith de Sochar Cúramóra thar an bunráta LLF do do chúinsí (an ráta duine fásta cleithiúnach nó an ráta pearsanta LLF) san áireamh.
 • Deontas Cúraim Faoisimh
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) agus Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)
 • Neamhaird Tuillimh Athshlánúcháin is ea méid áirithe den ioncam atá agat ó obair athshlánúcháin nach dtógtar san áireamh. Má tá Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall á fháil agat, ní thógtar €120 ó oiliúint nó fostaíocht athshlánúcháin san áireamh sa mheasúnú maidir le Fordheontas Ús Morgáiste. Tógtar gach tuilleamh os cionn €120 ó oiliúint nó fostaíocht athshlánúcháin san áireamh agus beidh tionchar aige ar an bhFordheontas Ús Morgáiste atá agat. Má tá tú ag tuilleamh os cionn €120, is féidir measúnú a dhéanamh ort trí Neamhaird Tuillimh Athshlánúcháin nó Neamhaird Ioncaim Teaghlaigha úsáid (ní féidir an dá cheann a úsáid), cibé atá chun do leasa.
 • Is méid áirithe é an Neamhaird Ioncaim Teaghlaighde d'ioncam teaghlaigh nach dtugtar san áireamh. Lena chois sin, ní thugtar €75 de ioncam teaghlaigh bhreise'ar bith san áireamh. Ní thógtar 25% den ioncam teaghlaigh bhreiseatá agat os cionn €75 san áireamh freisin. Níl aon uasteorainn ar an méid gur féidir neamhaird a dhéanamh de.

*Ioncam teaghlaigh bhreise is ea ioncam ó fhostaíocht pháirtaimsearthanó féinfhostaíocht pháirtaimseartha, Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh,Fostaíocht Pobail (FP), Liúntas um Fhilleadh ar Obair, LiúntasFiontraíochta um Fhilleadh ar Obair nó cúrsa FÁS. Déantar cothabháil amheasúnú mar ioncam teaghlaigh bhreise freisin (féach thíos).

Cothabháil agus Fordheontas Ús Morgáiste

Déantar cothabháil a mheasúnú mar 'ioncam teaghlaigh bhreise' (féachthuas) agus déantar íocaíochtaí chothabhála suas go dtí €95.23 inaghaidh na seachtaine a mheasúnú ar an iomlán. Baineann an Neamhaird Ioncaim Teaghlaigh le híocaíochtaí chothabhála os cionn an méid seo. Mar shampla, más cothabháil an t-aon ioncam breise atá agat, déantar d’íocaíocht chothabhála ar fad suas go dtí €95.23 in aghaidh na seachtaine a mheasúnú ar an iomlán. úsáidtear Neamhaird Ioncaim Teaghlaigh. Más cothabháil an t-aon ioncam breise atá agat, a mheasúnú ar an iomlán. Baineann an Neamhaird Ioncaim Teaghlaigh €75 le suimeanna os cionn €95.23 agus dá bhrí sin ní chuirtear aon chothabháil idir €95.23 agus €170.23 san áireamh. Lena chois sin, ní thógtar 25% de chothabháil ar fad os cionn €170.23 san áireamh.

Do ranníocaíocht maidir le hús morgáiste (Ranníocaíocht Teaghlaigh)

Ní mór duit ar a laghad €30 a íoc i dtreo d’ús morgáiste. Féadfaidh tú breis agus €30 a íoc de bharr nach mór duit cur le haon mhaoin atá agat i dtreo d’ús morgáiste. Más lánúin thú, agus má tá Forlíonadh Ús Morgáiste á éileamh agat, ní mór duit ar a laghad €35 a íoc i dtreo d’ús morgáiste.

Rataí

Fordheontas Ús Morgáiste a Ríomh

Is féidir leis a bheith casta d'Fhordheontas Ús Morgáiste a ríomh. Déanfaidh an tOifigeach Leasa Pobail i d'oifig sláinte áitiúil cinneadh an bhfuil tú incháilithe d'Fhordheontas Ús Morgáiste agus an méid a bheidh le fáil agat a ríomh.

Suimeoidh an tOifigeach Leasa Pobail (OLP) d'ioncam ar fad le chéile, a thógtar san áireamh sa tástáil mhaoin don Fhordheontas Ús Morgáiste (féach thuas). Bainfidh an OLP ioncam ar bith nach bhfuil curtha san áireamh ansin Déantar d'ioncam ag Ranníocaíocht Teaghlaigh atá fágtha a shuimiú le chéile chun do ranníocaíocht don ús morgáiste atá agat a fháil. (Féach thuas). Faigh tuilleadh eolais maidir le conas Forlíonadh Ús Morgáiste a ríomh.

An Fordheontas Ús Morgáiste atá iníoctha leat ná an difríocht idir ús morgáiste iarbhír agus do ranníocaíocht don ús morgáiste, cibé fad is méid réasúnach chun do riachtanais cónaithe a freastal é an difríocht. Is féidir d'Oifigeach Leasa Pobail na huasleibhéil cíosa maidir le Forlíonadh Cíos a úsáid chun cinnidh faoin méid réasúnach a dhéanamh.

Go ginearálta, cinnteoidh an OLP nach dtitfidh d'ioncam, tar éis ús a íoc ar do mhorgáiste, faoi bhun an leibhéil íosmhéide. An leibhéal seo ná Liúntas Leasa Forlíontach lúide €24.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan foirm iarratais don Fhordheontas Ús Morgáiste (pdf) a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh. Beidh ar do ghníomhaire iasachta cuid den fhoirm a líonadh isteach. Is féidir leis an Oifigeach Leasa Pobail nó leis an tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh áitiúil cabhrú leat chun an foirm seo a chomhlánú.

I measc na gcineálacha doiciméid nach mór duit a thabhairt leat tá:

 • Doiciméid aitheantais duit féin agus dod’ chleithiúnaigh, cosúil le Teastais Breithe iomlána, pasanna, ceadúnas tiomána, cead oibre, cárta inimirce (GNIB)
 • Doiciméid le d’ioncam agus do riocht ó thaobh cúrsaí airgeadais, ar nós duillíní pá, P45, P35, P60, ráitis bhainc
 • Doiciméid chun a chruthú cá bhfuil cónaí ort, cosúil le billí leictreachais, gáis nó teileafóin
 • Doiciméid chun a chruthú go bhfuil morgáiste agat agus go bhfuil úinéireacht agat ar an áitreabh, cosúil le hiarratas ar iasacht, tairiscint ar iasacht, litir aturnae agus doiciméid eile a d’fhéadfadh an tOifigeach Leasa Pobail a iarraidh.

Is féidir leat liosta iomlán de na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith uait nuair a chuireann tú isteach ar an bhFordheontas Ús Morgáiste a fháil anseo.

Is iondúil go dtabharfaidh an tOifigeach Leasa Pobail cuairt ort chun d’imthosca a chinntiú.

Achomharc ar chinneadh

Mura bhfuil tú sásta le cinneadh maidir le Fordheontas Ús Morgáiste, faigh amach ar dtús cén fáth atá leis an gcinneadh trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Leasa Pobail, a thabharfaidh na cúiseanna duit i scríbhinn. Má tá cáipéisíocht bhreise ar bith agat mar thacaíocht le do chás, tabhair iad seo don Oifigeach Leasa Pobail.

Ina dhiaidh sin, labhair leis an Maoroifigeach Leasa Pobail faoin gcinneadh. Is féidir leo an cinneadh a athrú má thuilleann do chás sin.

Mura mbíonn athrú ar an gcinneadh, déan foirm achomhairc a lorg. Tabhair an oiread sonraí gur féidir agus coinnigh fótachóipeanna de gach rud. Mura bhfuil rath ar d'achomharc, tá tú i dteideal an achomharc a atreorú chuig an Príomh-Oifig Achomharc san Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh. Is féidir leat éisteacht duine le duine a iarraidh agus is féidir ionadaí a thabhairt leat chun do chás a argóint.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chun iarratas a dhéanamh ar Fhordheontas Ús Morgáiste, déan teagmháil le hOifigeach Leasa Pobail ag d'ionad sláinte áitiúil.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 20/09/2012

Féach ar an suíomh

Teagmháil

Má tá ceist agat, téigh i dteagmháil linn ar an bhfón trí Sheirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh 0761 07 4000, Luan go hAoine idir 9rn agus 8in, no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.

Back To Top Ar ais go Barr an Leathanaigh