Ag déanamh iarratais ar Phas Éireannach

Réamhrá

Is doiciméad taistil atá aitheanta go hidirnáisiúnta é pas, a dhearbhaíonn do chéannacht agus náisiúntacht. Níl tú incháilithe do phas Éireannach ach amháin más saoránach Éireannach tú. Is doiciméad dlíthiúil do phas atá tábhachtach. Cinntigh go gcoinnítear do phas in áit slán i gcónaí. Tá uimhir aitheantais ar leith ag gach pas agus ba chóir duit nóta a choinneáil den uimhir atá agat, má tharlaíonn sé go gcailltear nó go ngoidtear do phas.

Chomh maith le taisteal thar lear a cheadú, tugann do phas Éireannach teidlíocht duit do sheirbhísí tacaíochta taidhleoireachta áirithe ó ambasáidí na hÉireann thar lear má bhíonn deacrachtaí agat. Cé gur doiciméad taistil atá aitheanta go hidirnáisiúnta é do phas Éireannach, ní thugann sé ceart uathoibríoch duit tíortha eile a iontráil.

Eisíonn Rialtas na hÉireann do phas Éireannach trí Oifig na bPasanna anseo in Éirinn. Má tá cónaí ort thar lear, déantar pasanna Éireannacha a eisiúint trí ambasáidí agus consalachtaí mórthimpeall an domhain.

Ón 11 Aibreán 2011 níl pasanna saor in aisce do dhaoine 66 bliana d’aois nó níos sine.

Ó 30 Meitheamh 2013, nach bhfuil an oifig pas glacadh le hiarratais arna ndéanamh ag an bpost go rialta nó cláraithe ó dhaoine atá ina gcónaí in Éirinn. Is féidir leat iarratas ag baint úsáide as an tseirbhís Passport Express isteach go fóill. Féach ar conas iarratas a dhéanamh thíos.

Pas a athrú

Ní féidir pas nua a fháil níos mó (m.sh. má dhéantar damáiste don phas atá agat nó má phóstar tú agus gur mian leat d'ainm ar an bpas a athrú). Ina ionad sin, caithfear iarratas a dhéanamh ar phas nua.

Pas a athnuachan

Má tá tú ag iarraidh cur isteach ar phas don chéad uair nó má tá tú ag iarraidh seanphas nó pas reatha a athnuachan, tá an fhoirm iarratais mar a chéile. Soláthraíonn an Roinn um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil Seirbhís Meabhrúcháin Pas a sheolann meabhrúchán chugat i bhfoirm ríomhphoist trí mhí roimh dháta éaga do phas. Ní mór duit clárú don tseirbhís seo.

Má chuireann tú isteach ar phas nua sula n-éagann do cheann reatha, beidh do phas nua bailí ón uair a dhéanann tú iarratas. Tá tuilleadh eolais ar fáil in ár gcáipéis ar phas Éireannach a athnuachan.

Pas caillte nó goidte a athchur

Ní féidir pas athchuir a fháil más rud é gur chaill tú do phas Éireannach nó más rud é go ngoideadh é. Ina ionad sin, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar phas nua ar nós go bhfuil tú ag déanamh iarratais don chéad uair. Tá tuilleadh eolais inár gcáipéis ar phas caillte nó goidte a athchur.

Bailíocht na bPasanna Éireannacha

Tá saoránaigh na hÉireann a bhíonn ag taisteal lasmuigh den AE faoi réir rialuithe agus riachtanas pas ar leith a bhaineann leis na tíortha sin. Mar shampla, ciallaíonn sé seo go gcaithfidh do phas a bheith bailí ar feadh tréimhse áirithe agus tú ag taisteal lasmuigh den AE. Athraíonn na socruithe ó thír go tír, agus ba chóir teagmháil a dhéanamh le hambasáid na tíre ábhartha roimh thaisteal chun eolas nuashonraithe a fháil maidir leis na riachtanais sin. Ní féidir linn comhairle a thabhairt ar riachtanais a bhaineann le tír ar leith - ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an ambasáid go díreach.

Tá ceart ag gach saoránach AE limistéar ballstáit eile an AE a iontráil agus cónaí ann ar feadh tréimhse suas le 3 mhí. Déantar pas bailí nó cárta aitheantais náisiúnta a thaispeáint; níl aon ghnás eile riachtanach. Ní féidir le tíortha AE coinníollacha breise a fheidhmiú maidir le bailíocht íosmhéide nó tréimhse an chárta aitheantais nó pas. Go bunúsach, ciallaíonn sé seo nach gá don phas atá agat a bheith bailí ar feadh 6 mhí, sula gceadaítear iontráil i dtír AE eile duit.

Pasanna atá Inléite ag Meaisín

Pas atá inléite ag meaisín is ea pas le dhá líne cló-aghaidhe atá priontáilte ag bun an leathanaigh beathaisnéise, gur féidir le meaisín a léamh. Féach ar bhun do phas Éireannach (leathanach an ghrianghraif) don dá líne atá mar línte cló-aghaidheanna. Tá litreacha, uimhreacha agus marcanna haiste ag na línte seo. Mar shampla, bhreathnódh an dhá líne ag bun an phas atá inléite ag meaisín mar a leanas:

LÍNE 1: P TÍR AINM DEIRIDH<<CÉAD AINM <AINM LÁIR <<<<<

LÍNE 2: UIMHIR PAS TÍR DÁTA BREITHE <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nuair a dhéantar iad seo a léamh, soláthraíonn na línte an t-eolas céanna go leictreonach atá soláthraithe ar an leathanach beathaisnéise. (An leathanach beathaisnéise ná an leathanach ar do phas a léiríonn do ghrianghraf agus ar a bhfuil eolas faoi d'ainm, dáta breithe, seoladh, náisiúntacht, srl.).

Tá na pasanna uile atá eisithe ag Oifig na bPasanna i mBaile Átha Cliath agus Corcaigh agus ag Ambasáid na hÉireann i Londain inléite ag meaisín, agus sin 90% de phasanna atá ann.

Ó Mheitheamh 2005, tá sé riachtanach sna Stáit Aontaithe go mbeadh pas atá inléite ag meaisín ag sealbhóir pas uile na hÉireann nuair atáthar ag taisteal chun na Stáit Aontaithe. Tá Éire ar cheann de 27 dtír in bhfuil sealbhóirí pas ábalta na Stáit Aontaithe a iontráil gan víosa taistil nó gnó ar feadh uastréimhse de 90 lá. Mura bhfuil pas Éireannach agat atá inléite ag meaisín, caithfidh tú víosa a fháil chun na Stáit Aontaithe a iontráil.

Ó mhí Eanáir 2009, teastaíonn údarú taistil leictreonaigh (ESTA) ó dhaoine le pas Éireannach sula dtéann siad ar an eitleán chuig na SA. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin ambasáid SA.

Pasanna leictreonacha (r-Phasanna)

I nDeireadh Fómhair 2006, thosaigh Oifig na bPasanna ag eisiúint pasanna leictreonacha Éireannach (r-Phas). Tá pas leictreonach mar an gcéanna le pas coitianta atá inléite ag meaisín, ach go bhfuil ciorcad comhtháite beag nó slis leabaithe sa leathanach grianghraif. Déanann an slis íomhá dhigitithe den ghrianghraf agus sonraí pearsanta an tsealbhóra pas a stóráil mar a léirítear ar leathanach sonraí an phas, a cheadaíonn úsáid na teicneolaíochta aitheantais gnúise ag rialuithe teorann. Ionchorpraíonn teicneolaíocht sínithe digiteach sa slis chun barántúlacht na sonraí atá stóráilte sa slis a fhíorú.

Is féidir tuilleadh eolais ar phasanna leictreonacha a léamh ar láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Rialacha

Is gá duit a bheith i do shaoránach Éireannach le bheith incháilithe do phas Éireannach.

Tá ceart agat iarratas a dhéanamh ar phas má tá tú 18 bliana d'aois nó níos sine. Má tá tú faoi 18 bliana d'aois, beidh toiliú do thuismitheoirí nó caomhnóir(í) ag teastáil i scríbhinn chun do phas féin a fháil.

Ainm ar phas

Ní dhéantar teidil cosúil le Uas, Bn, Dr, Rev., Duine, Tiarna, Bean Uasal ar phasanna Éireannacha.

Is féidir pas a eisiúint in ainm phósta an iarratasóra má dhéantar teastas pósta sibhialta a thaispeáint.

Mura bhfuil an leagan den ainm atá le cur ar an bpas ar aon dul leis an ainm atá ar an teastas breithe, agus nach bhfuil sé mar gheall ar pósadh, páirtnéireacht shibhialta nó a uchtú, ní mór duit fianaise a sholáthar a dhearbhaíonn go bhfuil an t-ainm in úsáid ar feadh ar a laghad dhá bhliain, m.sh. ráiteas bainc, ceadúnas tiomána, cártaí creidmheasa, srl. Ba cheart ar a laghad dhá shampla den fhianaise seo a chur le d'iarratas.

Más rud é nach mbeidh an t-ainm ar do phas a bheith díreach mar an gcéanna leis an t-ainm ar do theastas breithe, is féidir leat in iúl ar an bhfoirm iarratais gur mian leat freisin d'ainm theastas breithe faoi deara ar an bpas. Is féidir é seo cabhrú chun deacrachtaí a sheachaint má dhéanann tú iarratas ar víosa nó cead oibre thar lear.

Pasanna do leanaí

Ó Dheireadh Fómhair 2004, caithfidh gach leanbh pas Éireannach aonair a fháil ina n-ainm féin, is cuma cén aois atá siad. Tá pasanna trí bliana ar fáil do leanaí faoi 3 bliana d'aois, agus tá pasanna cúig bliana ar fáil do leanaí idir 3-17 bliana d'aois.

Is féidir le leanaí atá cheana féin san áireamh a phas tuismitheora, eisithe roimh an 1 Deireadh Fómhair 2004, leanúint ag taisteal chuig tromlach na dtíortha leis an tuismitheoir go dtí an 16ú lá breithe. Mar sin féin, tá eisceachtaí áirithe ann.
Tá tuilleadh eolais faoi iarratas a dhéanamh ar phas linbh inár ndoiciméad ar phasanna do leanaí.

Grianghraif do phas

Caithfidh 4 ghrianghraf chomhchosúla den tsealbhóir pas a bheith iniata le gach iarratas. Ba chóir do 2 a bheith sínithe ar chúl ag duine atá mar fhinné an iarratais. Lena chois sin, ba chóir don fhinné uimhir na foirme atá léirithe i Rannóg 9 na foirme iarratais a scríobh ar an ngrianghraf sin. Tá tuilleadh eolais ar ghrianghraif pas ar fáil anseo.

Rátaí

Ó 11 Aibreán 2011 is iad na rátaí reatha do phas Éireannach agus tú ag cur isteach ar phas Éireannach trí 'Phas Sciobtha' (féach thíos) nó trí ambasáid nó consalacht:

 • 10 mbliana caighdeánach, pas 32-leathanach: €80
 • Pas mór 66-leathanach: €110
 • Pas 5-bliana (leanaí atá 3-17 bliana d'aois): €26.50
 • Pas trí bliana (leanaí atá faoi 3 bliana d'aois): €16

Agus tú ag cur isteach ar phas ar an bhfód in Oifig Pas nó trí ghnáthphost nó post cláraithe seo a leanas na táillí:

 • 10 mbliana caighdeánach, pas 32-leathanach: €95
 • Pas mór 66-leathanach: €125
 • Pas 5-bliana (leanaí atá 3-17 bliana d'aois): €41.50
 • Pas trí bliana (leanaí atá faoi 3 bliana d'aois): €31

Má úsáidtear seirbhís Passport Express atá ag An Post, a thugann ráthaíocht go bhfaigheadh tú do phas laistigh de 10 lá oibre, beidh táille breise de €9 in aghaidh an iarratais. Déanann An Post rogha 'Iarratas Teaghlaigh' a thairiscint freisin ag ráta speisialta de €15.50. (Is féidir suas le 4 iarratas teaghlaigh ar phas a chur sa chlúdach litreach amháin). Tá postas chuig/ó Oifig na bPasanna san áireamh sa táille seo. Tá costas £6 ar sheirbhís 'Passport Express' trí bhrainsí Oifig an Phoist i dTuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe.

Más saoránach Éireannach tú atá ag cónaí lasmuigh d'Éirinn agus iarratas á dhéanamh agat ar ambasáid nó consalacht na hÉireann, d'fhéadfadh costais riaracháin bhreise nó táillí láimhseála a bheith i gceist ag brath ar an áit ina gcónaíonn tú. Déan na sonraí seo a sheiceáil roimh ré le hambasáid nó consalacht na hÉireann sa tír ina bhfuil cónaí ort.

Conas íocaíocht a dhéanamh

Is féidir leat íoc as do phas Éireannach trí Phas Sciobtha nó ag deasc phoiblí in Oifig Pas. Má tá tú ag íoc le seic, ní mór dó a bheith in euro agus a bheith tarraingthe ar bhanc Éireannach.

Má tá seirbhís Passport Express atá ag An Post á úsáid agat, ba chóir duit táillí iarratais an phas agus an táille breise Passport Express a íoc díreach le An Post, in airgead tirim, trí sheic nó le cárta dochair Laser.

Má tá iarratas pearsanta á dhéanamh agat in Oifig na bPasanna i mBaile Átha Cliath nó Corcaigh, is féidir leat íocaíocht a dhéanamh le hairgead tirim, seic, cárta creidmheasa nó cárta dochair Laser, ordú poist nó dréacht bainc.

Má tá tú i do chónaí thar lear, is féidir leat a íoc tríd an ngnáthphost, nó tríd an ambasáid nó an gconsalacht is giorra duit thar lear.

Conas iarratas a dhéanamh

féidir iarratas ar líne a dhéanamh ar phas Éireannach. Ina theannta sin, ní féidir foirm iarratais atá le comhlánú a íoslódáil i láthair na huaire. Má tá cónaí ort in Éirinn is féidir leat iarratas a dhéanamh ag baint úsáide as Passport Express nó go pearsanta ag Oifig na bPasanna. Má tá tú i do chónaí thar lear is féidir leat iarratas a dhéanamh ag baint úsáide as gnáth / bpost cláraithe nó go pearsanta chuig ambasáid nó consalacht na hÉireann is gaire.

Más saoránach Éireannach atá ionat atá ag cónaí sa Stát, ba chóir duit foirm APS 1 a chomhlánú. Gheobhaidh tú na foirmeacha seo i ngach Stáisiún na nGardaí agus gach Oifig an Phoist a léiríonn an lógó 'Service Plus'.

Más saoránach Éireannach atá ionat atá ag cónaí i dTuaisceart Éireann nó lasmuigh d'Éirinn agus iarratas ar phas Éireannach á dhéanamh agat, ba chóir duit foirm APS 2 a chomhlánú. Is féidir leat foirm iarratais a fháil ó ambasáid nó consalacht na hÉireann sa tír ina bhfuil cónaí ort (nó an ambasáid nó consalacht is cóngaraí). Tá seirbhís Passport Express lena n-áirítear foirmeacha anois ar fáil trí brainse oifig an Phoist RA i dTuaisceart Éireann agus sa RA (pdf).

Nuair a fhaigheann tú an fhoirm, ba cheart duit na nótaí mionsonraithe a chuirtear ar fáil leis chun cuidiú leat d’iarratas a líonadh amach i gceart.

Ó Eanáir 2011, ní mór do dhaoine fásta atá ag cur isteach ar phas Éireannach don chéad uair na rudaí seo a leanas a chur isteach lena n-iarratas:

 • Ceithre ghrianghraf, agus ba cheart do phéire acu a bheith sínithe ag finné ar aon dul leis na treoracha soláthraithe leis an bhfoirm iarratais
 • Do theastas breithe
 • Do theastas pósta shibhialta, más ann dó
 • Fianaise maidir le do theidlíocht shaoránacht na hÉireann, más ann dó
 • Aitheantas grianghraif bhreise de shaghas éigin, cosúil le do cheadúnas tiomána, d’ID oibre, do chárta mic léinn, do bhallraíocht chumann sóisialta, do phas ó thír eile (féach Nóta thíos)
 • Fianaise cháipéiseach a léiríonn úsáid d’ainm, cosúil le duillíní pá, taifid íocaíocht dífhostaíochta nó mhíchumais, ráiteas bainc, clárú ollscoile
 • Fianaise chónaithe ag seoladh an iarratais, cosúil le billí, comhfhreagras oifigiúil ón earnáil phoiblí nó phríobháideach
 • An táille cuí

D'fhéadfadh sé go mbeidh ort tuilleadh eolais a sholáthar agus/nó freastal ar agallamh.

Nóta: Má tá tú in ann a chur ar fáil d'aon aitheantas fótagrafach ginearálta, beidh ort a chur i gcrích deimhniú céannachta agus bíodh finné. Beidh an deimhniú céannachta a sheoladh chugat nuair a fhaightear d'iarratas phas. Beidh an deimhniú san áireamh sonraí réamhchlóite, lena n-áirítear do ghrianghraf iarratas. Caithfidh sé a bheith fianaithe ag duine ó liosta de na daoine a bheidh inghlactha ag an Seirbhís Pas chun na críche seo, agus a fhios agat go pearsanta chomh maith.

Pasanna Éireannacha atá Caillte

Déan Rannóg 6 den bhfoirm APS 1 a chomhlánú (má chónaíonn tú in Éirinn) mar a bheadh do chéad iarratas ar phas. (Féach ar eolas mionsonraithe faoi conas pas Éireannach atá caillte nó goidte a athsholáthar).

Fad próiseála do phasanna Éireannacha

Moltar d’iarratasóirí úsáid a bhaint as an seirbhís Phas Sciobtha atá curtha ar fáil ag An Post agus trí oifigí an phoist i dTuaisceart Éireann. Nuair a dhéantar iarratas tríd an seirbhís Phas Sciobtha cinntíonn sé go mbeidh iarratais atá comhlánaithe i gceart próiseáilte, de ghnáth, taobh istigh de 10 lá oibre. D'fhéadfadh an tréimhse seo a bheith leabhraithe ag amanna áirithe i rith na bliana má tá ardú i líon na n-iarratas. Déan seic ar shuíomh gréasáin na hOifige Pas chun eolas a fháil maidir leis na hamanna próiseála reatha.

Má ghlaonn tú isteach ar aon cheann de na hOifigí Pas in Éirinn, tógfaidh do phas coicís ar a laghad le próiseáil. Is féidir daoine atá ag taisteal laistigh de 10 lá, ciúáil san Oifig na bPasanna a sheacain. Is féidir leo a n-iarratas a chur isteach trí choinne a dhéanamh ar líne.

Má theastaíonn pas uait go práinneach, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an Seirbhís Pas. Deimhnítear go mbeidh iarratais a ndéantar in Éirinn, le fianaise taistil (m.sh. ticéid aerlíne), próiseáilte laistigh de 3 lá oibre. Tá táille bhreise ar an seirbhís phráinneach - €55 do dhuine fásta agus €30 do pháiste.

I gcás fíor-éigeandála, is féidir le hoifigeach dualgais na Roinne Gnóthaí Eachtracha pas le bailíocht theoranta a eisiúint. Áirítear le samplaí de chúinsí éigeandála den sórt sin:

 • Cásanna anacra atá suntasach cosúil le básanna nó sochraidí le gaolta thar lear
 • Gnó práinneach thar lear, go háirithe nuair a bhíonn Éire tairbhíoch nó
 • Póstaí thar lear nó nuair a fhaigheann páirtí i lánúin atá ag dul a mhí na meala amach go bhfuil a p(h)as caillte nó curtha amú.

Tá táille breise ann do sheirbhís éigeandála - €100 do dhuine fásta agus €50 do leanbh.

Cinntíonn iarratas tí sheirbhís 'Passport Express' atá ag An Post go ndéanfar iarratais atá comhlánaithe go cruinn a phróiseáil i 10 lá oibre.

Dul chun cinn an iarratais ar phas a rianú

I mí na Nollag 2006, sheol Oifig na bPasanna a Seirbhís Rianaithe Pas. Ceadaíonn an tseirbhís seo duit stádas an iarratais a sheiceáil ar líne. Chun a leithéidí a dhéanamh, caithfidh tú uimhir iarratais d'fhoirm a bheith agat (ar fáil ag cúinne barr ar thaobh na láimhe clé den bhfoirm).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má tá tú ag déanamh iarratais taobh istigh den Stát, ba cheart duit Pas Sciobtha a úsáid. Cuir isteach d’iarratas ag an Oifig Poist Sheirbhís Bhreise is giorra duit. Ní cheart ach do dhaoine le pleananna taistil láithreacha nó gá le taisteal ar chúinsí éigeandála teaghlaigh iarratas a dhéanamh duine le duine ag Oifig Pas.

Má tá iarratas á dhéanamh lasmuigh den Stát, seol an t-iarratas comhlánaithe chuig ambasáid nó consalacht na hÉireann is cóngaraí, nó tabhair an t-iarratas isteach san Oifig an Phoist is cóngaraí sa RA atá rannpháirteach má tá 'Passport Express' in úsáid agat.

Oifig na bPasanna

Line 1:
Foirgnimh Fhreidric
Line 2:
Sráid Theach Laighean
County:
Dublin 2
Country:
IRELAND
Opening Hours:
09:30-16:30, Mo-Fr
Teil:
+353 (0)1 671 1633
Lóghlao:
1890 426 888
Fax:
+353 (0)1 671 1092
Láithreán Gréasáin:
http://www.passport.ie
R-phost:
passportdublin@dfa.ie

Oifig na bPasanna

Line 1:
1a An Mál Theas
County:
Cork
Country:
IRELAND
Teil:
+353 21 494 4700
Lóghlao:
1890 426 900
R-phost:
passportcork@dfa.ie

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 30/01/2014

Féach ar an suíomh

Teagmháil

Má tá ceist agat, téigh i dteagmháil linn ar an bhfón trí Sheirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh 0761 07 4000, Luan go hAoine idir 9rn agus 8in, no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.

Back To Top Ar ais go Barr an Leathanaigh