Ogólne informacje – wyjazd z Irlandii

Osoba, która straciła pracę, może zastanawiać się nad wyjazdem do innego kraju (wyjazdem poza granice Irlandii) w poszukiwaniu pracy. Można się do tego przygotować zawczasu, zbierając jak najwięcej informacji o kraju, do którego chce się wyjechać. Można szukać takich informacji na stronach internetowych i otrzymać je w ambasadzie danego kraju. Można przeglądać zagraniczne gazety dostępne tu w sprzedaży oraz gazety irlandzkie, które czasami zamieszczają ogłoszenia firm zagranicznych.

Przed wyjazdem z Irlandii należy załatwić wiele spraw i nasz dokument zawierający ogólne wskazówki dotyczące wyjazdu za granicę (Wyjazd za granicę: ogólne wskazówki) informuje o formalnościach, które należy załatwić przed wyjazdem, np. złożyć wniosek o irlandzki paszport (składanie wniosku o wydanie lub przedłużenie irlandzkiego paszportu), jeśli dana osoba jeszcze go nie posiada. Należy dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przedstawić (dokumenty przydatne przy wyjeździe z Irlandii, które należy mieć ze sobą), np. metryka urodzenia oraz świadectwa dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Przy wyjeździe z Irlandii do innego kraju w poszukiwaniu pracy, można nosić się z zamiarem podjęcia pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii (praca w UE) albo wyjeżdżać do pracy w kraju spoza EOG (praca poza UE). Podczas pobytu za granicą o poradę lub pomoc można zwrócić się do ambasady lub konsulatu Irlandii w danym kraju (pomoc placówek dyplomatycznych dla Irlandczyków za granicą).

Poszukiwanie pracy w krajach EOG

Osoba bezrobotna ma prawo przebywać w innym kraju EOG w związku z poszukiwaniem pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy, w zależności od kraju. Przy wyjeździe do innego kraju EOG może istnieć możliwość przeniesienia pobieranego zasiłku dla osób poszukujących pracy (JB) do tego kraju (przenoszenie za granicę świadczeń przysługujących w ramach ubezpieczenia społecznego) na okres do 13 tygodni. Jeśli taka osoba nie znajdzie pracy, musi wrócić do Irlandii w ciągu 3 miesięcy, w przeciwnym wypadku straci prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy.

Kiedy poszukuje się pracy, ogólnych praktycznych informacji dotyczących innych krajów EOG, takich jak przepisy prawne, ubezpieczenia społeczne i warunki życia, może udzielić doradca EURES. Aby znaleźć najbliższego doradcę EURES, można skontaktować się z najbliższą placówką urzędu pracy FÁS. W agencjach i ośrodkach pośrednictwa pracy można zarejestrować się bez konieczności przebywania w kraju, w którym chce się pracować i uzyska się taką samą pomoc w poszukiwaniu pracy jaką mają obywatele tego kraju.

Last Updated: 13/2/2012

Contact Us

If you have a question relating to this topic you may wish to contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 9pm)

Back To Top Back To Top